Iedereen Briljant!

Algemene Voorwaarden Ergotherapie Venlo

Ad 1. Mocht u, of uw kind wegens ziekte of omstandigheden niet naar een behandelafspraak kunnen komen, dan wordt u verzocht zich Minimaal 24 uur voor de behandeling telefonisch of per mail af te melden. Let op: behandelingen die niet tijdig zijn afgemeld, worden bij u in rekening gebracht, niet bij uw verzekering. Hiervoor geldt het reguliere tarief van de betreffende zorgverzekering. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.

Ad 2. Behandeling aan huis en op school geschiedt uitsluitend wanneer dit noodzakelijk is en incidenteel voorkomt. Voor een incidentele behandeling op school of aan huis geldt het extra ‘aan huis’ tarief, vastgesteld door de betreffende zorgverzekeraar. Wanneer er structureel op school behandeld wordt is dit vastgelegd in een overeenkomst met school en is er sprake van een dependance van de praktijk in het schoolgebouw.

Ad 3. Vanuit de basisverzekering wordt 10 uur ergotherapie vergoed. Het is mogelijk dat er meer wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket van uw zorgverzekeraar. Wanneer u buiten de (aanvullende) verzekering in aanmerking wilt komen voor extra behandel uren komen deze voor uw eigen rekening. U wordt tijdig op de hoogte gebracht van het maximale aantal behandelingen zodat er geen overschrijding zal zijn zonder uw instemming.

Ad 4. U als ouder bent verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, huisarts, verzekering en overige van belang zijnde gegevens. Wanneer er andere zorgverleners betrokken zijn is het de verantwoordelijkheid van u als ouder dit door te geven zodat de financiële afwikkeling door de zorgverzekeraar niet tot problemen kan leiden.

Ad 5. De uren van de verzekeraar worden gebruikt voor de individuele behandeling van uw kind. Voor het specifieke zorgpad van uw zoon of dochter met de beschikbare uren voor gesprekken, verslaglegging en behandelingen wordt u op de hoogte gebracht aan het begin van de behandeling.

Ad 6. Het heeft de voorkeur dat u als ouder de behandeling van uw kind bijwoont om op deze manier het geleerde ook in de thuissituatie te kunnen oefenen en toepassen. Wanneer dit niet wenselijk of mogelijk is wordt u gevraagd 5-10 minuten vóór het einde van de behandelsessie aanwezig te zijn zodat er overleg gepleegd kan worden over mogelijk huiswerk, het verloop van de sessie of andere voor de behandeling relevante details.

Ad 7. De leerkracht en andere betrokken zorgverleners worden regelmatig op de hoogte gehouden van de vorderingen middels het doorsturen van rapportages, tips of andere zaken. Zij ontvangen daarnaast ook de tussentijdse evaluatieverslagen wanneer deze door ouders akkoord zijn bevonden. Deze worden uitsluitend via beveiligde mail verstuurd met akkoord van ouders.

Ad 8. De huisarts/specialist ontvangt alle onderzoeksverslagen, behandelplannen en evaluaties per beveiligde mail of per post.

Ad 9. Het is de verantwoordelijkheid van ouders wanneer de zorgverzekeraar dit vraagt een verwijzing bij de huisarts aan te vragen en deze wanneer nodig te verlengen. Wanneer de verwijzing niet volledig is dient deze door te worden aangevuld door de huisarts of assistente. De ergotherapeut zal ouders tijdig informeren over de einddatum van de verwijzing. Wanneer er sprake is van Directe Toegang Ergotherapie is er geen verwijzing nodig en zal de ergotherapeut de huisarts berichten over de start van de therapie en een DTE rapportage verzorgen.

Ad 10. Na het bespreken van de behandelplannen en evaluatieverslagen wordt u als ouder(s) gevraagd uw of u akkoord bent met de inhoud. Dit registreren wij vervolgens in het digitale patiëntendossier. Pas na dit akkoord zal het worden verstrekt aan derden met goedkeuring van ouders.

Ad 11. Alleen de bij Ergotherapie Venlo werkende ergotherapeuten zullen inzicht hebben in de dossiergegevens van uw zoon/dochter. Wanneer er stagiaires in de praktijk werkzaam zijn zullen ook deze personen inzage hebben in de gegevens waarbij de behandelend ergotherapeut de verantwoordelijke is en blijft.

Ad 12. Omdat wij graag goede zorg bieden zijn wij benieuwd naar uw ervaringen. Na afloop van de behandeling krijgt u dan ook een vragenlijst mee (Cliënten Ervaren Ergotherapie). Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan is het belangrijk om samen in gesprek te gaan en dit al voor het einde van de behandeling te bespreken. Wanneer u een klacht heeft en we er samen niet uit komen kunt u zich wenden tot Zorgbelang Nederland of de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn.

Ergotherapie Venlo

van Laerstraat 45
5922 AA Venlo-Blerick
joyce@ergotherapievenlo.nl

Algemene voorwaarden - Privacy verklaring